ឧបសគ្គរវាងជនពិការ និង ទីផ្សារការងារ

0

ជនពិការក្នុងការស្តាប់នៅម៉ុងហ្គោលីជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារនិងចូលទីផ្សារការងារទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌការងារចាំបាច់សម្រាប់ជនពិការនៅក្នុងស្ថាប័នម៉ុងហ្គោលីក៏ដោយប៉ុន្តែនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញទេ។ មានជនពិការភ្នែកជាង ១១.៨០០ នាក់បានចុះឈ្មោះនៅម៉ុងហ្គោលីនិងជាង ៣.០០០ នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ជនពិការភ្នែកម៉ុងហ្គោលី។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here