ក្រុមសប្បុរសធម៌មានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានចំពេលមានការបិទខ្ទប់

0

នៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីជួយអ្នកក្រនិងកម្មករចំពេលមានការបិទខ្ទប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ Covid-19 ក្រុមសប្បុរសធម៌ Lockdown charity ធ្វើការតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីប្រមូលថវិកានិងអំណោយពីអ្នកមានហើយផ្តល់ដល់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ។ ខណៈជំនួយត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រួសារក្រីក្រជាង ២៥០ គ្រួសាររហូតមកដល់ពេលនេះ។ អ្នកខ្វះខាតបានសម្តែងការដឹងគុណដល់សមាជិកក្រុម Lockdown Charity Team ចំពោះអាហារដែលពួកគេបានផ្តល់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here