រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ារៃអង្គាសថវិកាតាមរយៈ Unity Bonds

0

រដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា (NUG) នាពេលថ្មីៗនេះ បានដាក់ចេញនូវមូលបត្របំណុលវិនិយោគរួបរួមចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 800 លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គម និងមនុស្សធម៌ រួមទាំងការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ សុខុមាលភាពសង្គម និងការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកយោធាពិការ ក៏ដូចជាមន្រ្តីប៉ូលីសផងដែរ។ លើកលែងតែការចំណាយយោធា។
(NUG) ពីមុនបានរៃអង្គាសប្រាក់ដោយលក់សំបុត្រឆ្នោតរួមជាមួយឆ្នោត Nway Oo ហើយឥឡូវនេះលក់មូលបត្រ Unity ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានបង្កើតដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គម្រោងបដិវត្តន៍។ ហើយជាង 9 លានដុល្លារត្រូវបានជួញដូរក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោងដំបូង។
មេដឹកនាំសហជីពនិស្សិត លោក Min Khant Kyaw Linn បាននិយាយថា ការលក់មូលបត្របំណុលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងដោយសារតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌ និងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយកូដកម្មតវ៉ា។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here