គម្រោងផ្តល់ការងារដល់ជនអនាថានិងអ្នកខ្វះខាត

0

ក្រោមឈ្មោះ“ ចាងវ៉ានកា” ឬ“ មិនជួលមិនសម្លាប់” មូលនិធិកញ្ចក់” បានចាប់ផ្តើមគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសការងារដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងគោលបំណងជួយពួកគេចេញពីស្ថានភាពលំបាកបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដែលភាគច្រើនគ្មានផ្ទះសម្បែង។ បុរសគឺជាបុរសដែលមានអាយុ ៥០ ឬ ៦០ ឆ្នាំដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយមិនមានលទ្ធភាពរកការងារធ្វើក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការជួលជាប្រចាំ។ គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំនេះហើយដោយសារវាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងជាច្រើនអាចជួលបន្ទប់បាន។ ស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃបានប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការងារសមរម្យ។ យោងតាមមូលនិធិអ៊ីសាឆាឈុនមានប្រជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែងជាង ៤.០០០ នាក់នៅទីក្រុងបាងកកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយចំនួននេះបានចាប់ផ្តើមកើនឡើងជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាត។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here