អង្គការដោះមីនជួយខ្លួនឯងដើម្បីបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការកំចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ

0

អង្គការដោះមីនជួយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជានៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការកំចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការនេះរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមដោះមីនចំនួន ៥ ក្រុមដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបោសសំអាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសល់ពីសង្គ្រាមដែលអ្នកភូមិរកឃើញជាប្រចាំនៅក្នុងវាលស្រែរបស់ពួកគេ។ គេប៉ាន់ប្រមាណថាចន្លោះពី ៤-៦ លានគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែត្រូវបានកប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជិត ៦០ នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here