ម៉ុងហ្គោលី ៩១,៨% នៃចំនួនប្រជាជនពេញវ័យម៉ុងហ្គោលីត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយកិតដំបូងនិង ៨០,៧% ដោយកម្រិតពេញលេញ

0

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះ ៨០,៧ ភាគរយនៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យសរុបនៅម៉ុងហ្គោលីនិងជាង ៩០ ភាគរយនៃប្រជាជនពេញវ័យដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូឡាណាបាតាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះ។ ទោះយ៉ាងណាចំនួននៃការឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងដល់ ២០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស Covid-19 និងជួររង់ចាំយូរនៅតាមឱសថស្ថាន។ ដូច្នេះប្រជាជនបានសាកសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងដោយសារចំនួននៃការឆ្លងនិងការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងខ្ពស់ដែលបង្ហាញពីការមិនមានទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here