ក្រុមហ៊ុន បរទេស បង្ខំ កសិករ ឲ្យ ឈប់ ធ្វើ អាជីវកម្ម ជម្រុញឲ្យ មានការ ចំណាក ស្រុក

0
- Advertisement Banner -

 
កសិករកម្ពុជាបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការត្រួតត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងភូមិ ស្រុករបស់ពួកគេ ខណៈដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដីធ្វើស្រែកាន់តែច្រើន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកពិបាកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងបង្កឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុក។ នេះ ជា ភស្តុតាង នៅ ភូមិ ដែល ជនជាតិ ដើម ភាគតិច កួយ រស់នៅ ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ។ អាជ្ញាធរបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅទីនោះជួលដីឱ្យអ្នកចំណូលស្រុកដែលធ្វើឱ្យអ្នកភូមិបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការជាច្រើន ជាហេតុធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនស្វែងរកការងារនៅបរទេស។ ឥឡូវ នេះ អ្នក ភូមិ ដែល រងគ្រោះ និង ក្រុមដែលធ្វើការលើ សិទ្ធិ មនុស្ស បាន ចាប់ ផ្តើម សិក្សា លើ មូលដ្ឋាន ច្បាប់ នៃ សិទ្ធិ របស់ ក្រុមហ៊ុន ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ដី របស់ ពួក គេ និង ទាមទារ កំណែ ទម្រង់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here