ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចេកទេសដាំថ្មីត្រូវបានណែនាំនៅសហគមន៍កោះតូច

0

ក្នុងគោលបំណងជួយកសិករនិងកសិករធ្វើឱ្យជីវភាពរស់នៅប្រសើរក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជានៅភូមិអរិយក្សត្របានផ្តល់មូលនិធិដល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មឆ្លាតវៃតាមអាកាសធាតុនិងវិធីសាស្រ្តទំនើបក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វរួមជាមួយការចិញ្ចឹមត្រីជំនួសឱ្យការប្រើវិធីប្រពៃណីហួសសម័យ ដែលបង្ហាញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ លោកមីគីគីមអ៊ីង (គ្រូបណ្តុះបណ្តាល CRDT) បានបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលបានផ្តល់មូលនិធិដល់ការបណ្តុះបណ្តាលកសិករក្នុងតំបន់ចំនួន ២២០ នាក់នៅភូមិចំនួន ១១ និងឃុំចំនួន ៩ ។ ជាងនេះទៅទៀតលោកបានបំភ្លឺអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តប្រពៃណីចាស់ដែលបរាជ័យក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ធ្វើឲ្យ ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here